Regulamin sklepu internetowego krzewy-sadzonki.pl

§ 1

Regulamin sklepu internetowego krzewy-sadzonki.pl zawiera najważniejsze informacje na temat Sprzedawcy, Sklepu, Klienta i jego praw oraz zasad zawierania umów sprzedaży poprzez sklep.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą pod nazwą firmy  Szkółka Krzewów Ozdobnych Marcin Mojeścik, , NIP 9372505356, REGON 241952283.
 2. Sprzedający jest zarejestrowany jako rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, zwolniony podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9372505356.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym krzewy-sadzonki.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie. Na Koncie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu i który umożliwia ustalenie oraz modyfikacje danych Zamówienia, w tym zwłaszcza liczbę Produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło (stosownie do charakteru oferty Sklepu).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Szkółka Krzewów Ozdobnych Marcin Mojeścik, 

      43-384 Jaworze,

      ul. Zdrowotna 465

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: krzewy@drimgard.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 504 233
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

Numer: 71 8117 0003 0009 6016 2000 0010,

      IBAN: PL 71 8117 0003 0009 6016 2000 0010, 

      kod BIC SWIFT: POLUPLPR

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome/Edge/Opera/Firefox/Safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta (zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu), albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podane są w cenniku dostaw i ponosi je Kupujący.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz dane wysyłkowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (nazwa użytkownika lub adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Zalogować się do Konta;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. wypełnić formularz Dane płatności, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz potwierdzić zamówienie klikając przycisk „Kupuję i płacę”;
 4. w zależności od wybranego sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-384 Jaworze, ul. Zdrowotna 465
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Przelew bankowy
 2. Przelew online za pośrednictwem PayU
 3. Płatność gotówką przy odbiorze

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera m.in. oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie realizacji Zamówienia wskazanym w sklepie, z reguły 1-2 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu) i w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) rośliny, które wysyłamy, są zaliczane do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku z czym nie przysługuje na nie 14-dniowy termin zwrotu.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przed otrzymaniem wiadomości e-mail o wysyłce towaru i zmianą statusu zamówienia na zrealizowane w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez pismo zawierające dane Klienta, numer zamówienia oraz deklarację o odstąpieniu od umowy. Pismo może być wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 5. Po upływie 14 dni nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacja 

1. W przypadku zauważenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo do spisania protokołu szkody. Po spisaniu protokołu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z danych podanych w § 3. 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w przesyłce Klient ma obowiązek w ciągu 2 dni podać ten fakt do wiadomości Sprzedawcy. Reklamacje ilościowe i jakościowe dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Klient ma prawo do złożenia reklamacji i zażądania wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny. Z uwagi na rodzaj towaru (rośliny), nieznacznych odstępstw od normy w zakresie ulistnienia, wybarwienia czy rozmiaru nie uznaje się za wady towaru. Reklamacji podlegają rośliny inne niż gatunki wskazane w zamówieniu, połamane lub o innej wielkości niż wskazana w zamówieniu.

4. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za zniszczenie towaru związane z niewłaściwym jego użytkowaniem, np. w wyniku nieprawidłowej pielęgnacji. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w opisie produktu informacjami na temat prawidłowego ulokowania i nasadzenia roślin przed ich zakupem.

5. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za zniszczenia powstałe w wyniku działania sił wyższych, np. powodzi czy niekorzystnych zjawisk pogodowych.

6. Klient ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi. W przypadku złożenia reklamacji po upływie 12 miesięcy od zakupu Klient musi udowodnić, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

7. W przypadku chęci zareklamowania zakupionego towaru, należy przesłać pismo reklamacyjne pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w § 3. Do zareklamowania towaru wymagane jest potwierdzenie zakupu towaru – paragon fiskalny, wydruk potwierdzenia płatności lub e-mail informujący o zakupie towaru.

8. Pismo reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • dane Klienta
 • numer zamówienia i data zawarcia umowy
 • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta; rekomendowane jest dołączenie materiału zdjęciowego w celu ustalenia wad towaru

9. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni odnieść się do reklamacji i poinformować o niej Klienta. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na reklamację Sprzedawca w ciągu 7 dni dokonuje wymiany towaru na nowy czy też zwrotu części lub całości poniesionych kosztów.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw (w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu). O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.